Statut klubu

STATUT
Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki w Pabianicach

ROZDZIAL I
Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, teren działania

&1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach i zwane jest dalej Klubem.

&2

Terenem działania Klubu jest miasto Pabianice, Powiat Pabianicki, Polska i cały świat. Siedziba klubu jest miasto Pabianice.

&3

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawna. Działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79 póz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawę z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 81 póz. 889 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy statut. Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

&4

Barwami .klubu są kolory: niebieski, biały i zielony.

&5

Klub jest członkiem Polskiego i Łódzkiego Związku Koszykówki i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i zarządzeń władz sportowych.

&6

Klub używa pieczątki z napisem: Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach. Emblematem klubu jest tarcza o barwach: niebieskiej, białej i zielonej oraz symbolem trzech koron, i elementami piłki koszykowej, oraz napisem Pabianice.

&7

1. Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem koszykówki.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarcza, mająca na celu wspomaganie zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej będzie w całości przeznaczony na realizacje celów statutowych.
3. W/w działalność klub prowadzi samodzielnie albo we współpracy z zakładami pracy, podmiotami gospodarczymi i szkołami z terenu swego działania.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej, jest w szczególności:
1) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22.13.Z,
2) wydawanie nagrań dźwiękowych – PKD 22.14.Z,
3) pozostała działalność wydawnicza – PKD 22.15.Z,
4) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 22.22.Z,
5) reprodukcja nagrań video – PKD 22.32.Z,
6) reprodukcja komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z,
7) produkcja sprzętu sportowego – PKD 36.40.Z,
8) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 51.42.Z,
9) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych – PKD 51.46.Z,
10) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego – 51.47.Z,
11) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.12.Z,
12) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych – PKD 52.31 .Z,
13) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych – PKD 52.48.D,
14) wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
15) wynajem samochodów osobowych – PKD 71.10.Z,
16) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71.40.Z,
17) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,
18) reklama – PKD 74.40.Z,
19) działalność fotograficzna – PKD 74.81.Z,
20) działalność związana z organizacja targów i wystaw – PKD 74.84.A,
21) produkcja filmów i nagrań video – PKD 92.11.Z,
22) działalność stadionów i innych obiektów sportowych – PKD 92.61.Z,
23) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 92.62.Z,
24) działalność związana z poprawa kondycji fizycznej – PKD 93.04.Z,

&8

Zarząd klubu ma prawo zawrzeć umowę o współpracy z innymi klubami lub związkiem celem wspólnego uczestnictwa w odpowiednich rozgrywkach.

ROZDZIAL II
Cele i środki działania

&9

Klub prowadzi działalność sportowa w celu:
a) propagowania wśród społeczeństwa sportu,
b) zapewnienia młodzieży możliwości uprawiania sportu wyczynowego,
c) organizowania widowisk i imprez sportowych
d) kształtowania wśród członków wysokich wartości moralnych i etycznych.

&10

Dla osiągnięcia celów wymienionych w &9 klub:
1. Organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie koszykówki.
2. Organizuje imprezy i zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, a także bierze udział w imprezach – i zawodach organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia.

ROZDZIAL III
Członkowie klubu – prawa i obowiązki

&11

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków nadzwyczajnych,
3. członków honorowych,
4. członków wspierających.

&12

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, po założeniu pisemnej deklaracji o przynależności do klubu i opłaceniu wpisowego.
2. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba niepełnoletnia w wieku powyżej szesnastu lat, oraz osoba niepełnoletnia poniżej szesnastego roku życia za pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a także osoba pełnoletnia nie posiadająca obywatelstwa polskiego, po założeniu deklaracji i opłaceniu wpisowego.
3. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu.

&13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju klubu.
2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

&14

1. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub osoba prawna wspierająca materialnie działalność klubu. Osoba prawna działa w klubie przez swojego przedstawiciela.
2. O nadaniu i ustaniu tytułu członka wspierającego decyzje każdorazowo podejmuje Zarząd Klubu po ustaleniu sposobu i zakresu materialnego wsparcia.
3. Członkowie honorowi i wspierający maja prawo do:
a) składania wniosków we wszystkich sprawach Klubu
b) korzystania z rekomendacji i opieki Klubu
c) uczestniczenia w odczytach, konferencjach sympozjach i innych zgromadzeniach organizowanych przez Klub
4. Członkowie honorowi i wspierający obowiązani są:
a) dbać o dobre imię Klubu
b) przestrzegac postanowien statutu i innych aktów wydawanych przez organy Klubu
c) wspierac dzialania zmierzajace do realizacji celów Klubu poprzez propagowanie idei Klubu
5. Czlonkowie honorowi i wspierajacy :
a) nie moga wybierac, ani byc wybierani do wladz Klubu (nie maja czynnego i biernego prawa wyborczego),
b) nie a zobowiazani do oplacania skladek i ponoszenia innych oplat na rzecz Klubu
c) moga uczestniczyc w pracach organów Klubu bez prawa glosu

&15

Czlonek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo:
1. Wybierac i byc wybieranym do wladz klubu – przy czym prawo to nie dotyczy czlonka nadzwyczajnego poniýej 16 roku ýycia.
2. Uczestniczyc w spotkaniach Zarzadu.
3. Nosic znaczek klubu.
4. Poddawac ocenie dzialalnosc klubu i jego wladz a takýe wysuwac postulaty i wnioski wobec wladz klubu.
5. Korzystac z urzadzen klubu i jego sprzetu w granicach obowiazujacych regulaminów i uchwal Zarzadu oraz korzystac z ulg i uprawnien przyznawanych przez Zarzad.
6. Reprezentowac barwy klubu w imprezach i zawodach sportowych.

&16

Czlonkostwo w klubie ustaje na skutek:
1. smierci,
2. wystapienia zgloszonego na pismie do Zarzadu na dwa miesiace naprzód,
3. wykluczenia z klubu uchwala Zarzadu, które moýe nastapic w przypadku:
a) zawinionego dzialania na szkode klubu,
b) nie przestrzegania postanowien Statutu i regulaminów,
c) nie oplacenia skladek czlonkowskich przez okres 6 miesiecy.
4. Od uchwaly Zarzadu w przedmiocie wykluczenia z klubu przysluguje prawo do odwolania sie do najbliýszego Walnego Zebrania Czlonków. Odwolanie moýe byc zloýone w terminie jednego miesiaca od daty doreczenia odpisu uchwaly o wykluczeniu z klubu. Odwolanie sklada sie za posrednictwem Zarzadu Klubu.
5. Zmiana barw klubowych zawodniczek dokonuje sie w oparciu o przepisy ustalone przez Polski Zwiazek Koszykówki. Zmiany barw klubowych, o których mowa wyýej moga byc realizowane po uregulowaniu zobowiazan zawodniczek wobec klubu.

&17

Do obowiazków czlonków zwyczajnych i nadzwyczajnych naleýy:
1. branie czynnego udzialu w pracach klubu,
2. przestrzeganie postanowien Statutu, regulaminów i uchwal wladz klubu,
3. regularne oplacanie skladek czlonkowskich,
4. dbanie o podnoszenie poziomu sportowego i etycznego,
5. ochrona wlasnosci klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
6. godne reprezentowanie barw klubu.

ROZDZIAL IV
Wladze klubu

&18

Wladzami klubu sa:
1. Walne Zebranie Czlonków
2. Zarzad,
3. Komisja Rewizyjna
4. Sad Koleýenski.

&19

Kadencja wladz klubu trwa cztery lata.

&20

1. Najwyýsza wladza klubu jest Walne Zebranie Czlonków zwolywane przez Zarzad raz na dwa lata jako zwyczajne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Czlonków moýe byc zwolane w dowolnym terminie na wniosek Zarzadu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby czlonków zwyczajnych, w tym przypadku Walne Zebranie Czlonków obraduje wylacznie na temat, dla którego zostalo zwolane i jest Zebraniem Nadzwyczajnym.
3. Zarzad zwoluje Walne Zebranie Czlonków w terminie okreslonym w pkt l powinien na pismie powiadomic wszystkich uprawnionych do udzialu w nim, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków zwolane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 czlonków zwyczajnych zwoluje Zarzad, przy czym Zebranie to musi sie odbyc w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosków od uprawnionych do ýadania jego zwolania.
5. Zarzad zwolujac Walne Zebranie Czlonków podaje dwa terminy: pierwszy i drugi. Drugi termin zebrania powinien byc wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy, a w zawiadomieniu powinna byc podana godzina rozpoczecia obrad w drugim terminie.
6. Walne Zebranie Czlonków jest prawomocne jeýeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej polowa uprawnionych, natomiast w drugim terminie Walne Zebranie Czlonków jest prawomocne bez wzgledu na ilosc obecnych czlonków zwyczajnych.
7. Czlonkowie zwyczajni maja obowiazek brania udzialu w Walnym Zebraniu Czlonków.
8. Czlonkowie nadzwyczajni, wspierajacy i honorowi maj a prawo udzialu w Walnym Zebraniu Czlonków.
9. Czlonkowie nadzwyczajni poniýej 16 roku ýycia oraz czlonkowie wspierajacy i honorowi uczestnicza w Walnym Zebraniu jedynie z glosem doradczym.

&21

l. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonków naleýy:
a) Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z 4 letniej dzialalnosci ustepujacego Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej.
b) Udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustepujacemu Zarzadowi lub poszczególnym czlonkom Zarzadu.
c) Uchwalenie planów dzialalnosci klubu i zalecen dla wladz klubu.
d) Uchwalenie zmian w Statucie Klubu.
e) Podejmowanie uchwaly w sprawie likwidacji Klubu.
f) Wybór Prezesa Klubu, czlonków Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleýenskiego
g) Nadawanie tytulu honorowego czlonku Klubu.
h) Podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych przez wladze klubu.
i) Uchwalania regulaminów: Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleýenskiego
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonków zwolywanego w polowie kadencji wladz Klubu poza sprawami wymienionymi w ust. l naleýy ponadto rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu i Komisji Rewizyjnej oraz bilansu za okres polowy kadencji.

&22

1. Wszystkie uchwaly Walnego Zebrania Czlonków zapadaja w glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia glosów, natomiast w sprawach:
a) nadania lub pozbawienia godnosci czlonka honorowego klubu,
b) zmiany Statutu,
c) likwidacji klubu, uchwaly zapadaj a wiekszoscia 2/3 glosów czlonków zwyczajnych Uchwaly musza zapadac w glosowaniu tajnym na wniosek czlonka zwyczajnego o ile tak zadecyduje w glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia glosów Walne Zebranie Czlonków.
2. Walne Zebranie Czlonków jest wladne podejmowac prawomocne uchwaly przy obecnosci przynajmniej polowy czlonków zwyczajnych w pierwszym terminie a w drugim terminie bez wzgledu na ilosc obecnych czlonków zwyczajnych.
3. Wybór wladz klubu w tym Prezesa Zarzadu dokonuje sie bezwzgledna wiekszoscia glosów czlonków zwyczajnych w glosowaniu jawnym.

&23

Zarzad jest organem wykonawczym i kierujacym dzialalnosc klubu.

&24

1. Zarzad sklada sie z od 3 do 9 czlonków – w tym Prezesa Zarzadu – wybranych na Walnym Zebraniu Czlonków, przy czym Walne Zebranie Czlonków okresla sklad ilosciowy Zarzadu na dana kadencje.
2. Zarzad na swoim pierwszym posiedzeniu dokonuje na wniosek Prezesa, wyboru wiceprezesa oraz skarbnika.
3. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie Czlonków w pierwszej kolejnosci w oddzielnym glosowaniu sposród kandydatów zgloszonych przez czlonków zwyczajnych. Zgloszenie kandydatury na Prezesa wymaga uzasadnienia.
4. Pozostalych czlonków Zarzadu w liczbie od 2 do 8 wybiera Walne Zebranie Czlonków. Kandydatów na czlonków Zarzadu zglasza wybrany Prezes Zarzadu oraz czlonkowie zwyczajni obecni na Walnym Zebraniu Czlonków. Zgloszenie kaýdego kandydata wymaga uzasadnienia.
5. Co najmniej 50% czlonków Zarzadu wybieranych jest sposród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarzadu. W przypadku nie uzyskania wymaganej wiekszosci glosów przez tych kandydatów. Prezes Zarzadu zglasza nowych kandydatów do Zarzadu.
6. W przypadku ustapienia Prezesa w trakcie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarzad sposród swoich czlonków wybieranych na Walnym Zebraniu Czlonków na najbliýszym swoim posiedzeniu. W sytuacji braku decyzji o wyborze nowego Prezesa sposród czlonków Zarzadu, wybór na te funkcje nastepuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Czlonków. Nie dopuszcza sie wyboru nowego Prezesa przez Zarzad sposród czlonków dokoptowanych do skladu Zarzadu w czasie trwania kadencji.
7. Zarzad ma prawo dokooptowania do swego skladu nowych czlonków w miejsce tych, którzy z róýnych przyczyn ustapili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba nowych czlonków Zarzadu nie moýe przekroczyc 1/3 liczby czlonków Zarzadu pochodzacych z wyboru na Walnym Zebraniu Czlonków.
8. Prezes i czlonkowie Zarzadu pelnia swoje funkcje spolecznie.
9. Strukture organizacyjna Zarzadu, podzial funkcji oraz zakres uprawnien, obowiazków i odpowiedzialnosci poszczególnych czlonków okresla Prezes, w oparciu o zatwierdzony przez Walne Zebranie Czlonków regulamin Zarzadu.
10. Prezes jednoosobowo reprezentuje Klub,na zewnatrz za wyjatkiem spraw okreslonych w &32 Statutu.

&25

1. Do wylacznej kompetencji Zarzadu naleýy:
a) Reprezentowanie klubu na zewnatrz.
b) Zarzadzanie majatkiem i funduszami klubu.
c) Ustalanie okresowych planów dzialalnosci preliminarzy budýetowych.
d) Ustalanie regulaminów wewnetrznych klubu.
e) Podejmowanie uchwal w sprawie przystapienia klubu do innych stowarzyszen sportowych.
f) Przyjmowanie i wykluczanie czlonków klubu za wyjatkiem czlonków honorowych.
g) Ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich i wpisowego
2. Decyzje Zarzadu zapadaja w formie uchwal podejmowanych w glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia glosów. W wypadku równej ilosci glosów za i przeciw decyduje glos Prezesa Zarzadu, a w razie jego nieobecnosci glos prowadzacego zebranie.

&26

l. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie w miare potrzeby, nie rzadziej jednak, niý raz w miesiacu. Posiedzenia Zarzadu zwoluje i prowadzi Prezes Zarzadu lub wyznaczony przez niego inny czlonek Zarzadu. Wszystkie posiedzenia Zarzadu sa protokolowane.

&27

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna sklada sie z trzech czlonków wybranych przez Walne Zebranie Czlonków, w tym przewodniczacego i zastepcy przewodniczacego.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nie wiecej niý jednego nowego czlonka w miejsce tego, który zrezygnowal z pracy w Komisji w czasie trwania kadencji.
3. W przypadku rezygnacji wiecej niý jednego czlonka Komisji, Zarzad zwola Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków, na których zostanie wybrany nowy sklad Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnetrznej klubu i co najmniej raz w roku przeprowadza kontrole caloksztaltu dzialalnosci klubu. Do zadan Komisji Rewizyjnej w szczególnosci naleýy:
a) kontrola gospodarki finansowej klubu,
b) skladanie sprawozdan Walnemu Zebraniu Czlonków o gospodarce klubu i przedkladanie wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium Zarzadowi,
c) kontrola oplacania skladek czlonkowskich.
5. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadaja w formie uchwal podejmowanych zwykla wiekszoscia glosów w obecnosci co najmniej polowy skladu. W razie równej ilosci glosów decyduje glos przewodniczacego.

&28

Sad Koleýenski
1. Sad Koleýenski sklada sie z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Czlonków.
2. Do kompetencji Sadu Koleýenskiego naleýy rozpatrywanie sporów miedzy czlonkami klubu a pozostajacymi w zwiazku z jego dzialalnoscia.
3. Sad Koleýenski dziala w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarzad.

ROZDZIAL V
Dochody i majatek klubu

&29

Majatek klubu stanowia: nieruchomosci, ruchomosci, wierzytelnosci i srodki finansowe.

&30

Majatek klubu powstaje z:
1. Skladek czlonkowskich i wpisowego.
2. Dotacji z jednostek nadrzednych i innych.
3. Darowizn, spadków, zapisów.
4. Dochodów z dzialalnosci statutowej.
5. Dochodów z maj atku klubu.
6. Ofiarnosci publicznej.
7. Dochody z dzialalnosci gospodarczej

&31

Klub prowadzi gospodarke finansowa oraz rachunkowosc zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

&32

1. Do dokonywania czynnosci prawnych zwiazanych z nabywaniem, zbywaniem i obciaýaniem majatku nieruchomego oraz zaciagania innych zobowiazan w imieniu i na rzecz klubu upowaýniony jest Zarzad.
2. Do waýnosci oswiadczen woli w zakresie praw i obowiazków majatkowych wymagane jest wspóldzialanie co najmniej dwóch czlonków Zarzadu.

ROZDZIAL VI
Rozwiazanie Klubu

1. Uchwala o rozwiazaniu sie Klubu okresla sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie jego majatek.
2. Likwidatorami Klubu sa czlonkowie Zarzadu o ile uchwala ostatniego warnego zebrania nie stanowi inaczej.
3. Koszty likwidacji pokrywa sie z majatku likwidowanego Klubu.